CHRISTIAN Andersen_(Brag)
(ansl 1745-)
CATHRINE Brag
(ansl 1745-)

MARIE SOPHIE Brag
(1771-1850)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. CONRAD GEORG Reventlow

2. Jørgen Steen Nielsen

MARIE SOPHIE Brag

  • Født: 1771, Notmark sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt
  • Dåb: 17 Mar. 1771, Notmark Kirke, Sønderborg amt 2
  • Samliv (1): CONRAD GEORG Reventlow
  • Ægteskab (2): Jørgen Steen Nielsen 11 Dec. 1819 i Bredsten Kirke, Vejle amt 1
  • Død: 30 Aug. 1850, Bredsten sogn, Tørrild herred, Vejle amt i en alder af 79 år
  • Begravet: 7 Sep. 1850, Bredsten Kirkegård, Vejle amt 3
Billede

  Notater

Min 3x tipoldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

• Erhverv, Omkr. 1792. formodes at være kommet til Sandbjerg i begyndelse af 1790'erne, idet hun i november 1795 står fadder til et barn af Cramer (han er fadder til hendes datter Sophie Catharine i 1799]

• Folketælling, 1803. Grafshaft Reventlou, Sottrup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt
32 år, Domisticken und Dienstboten des Herrn Grafen, Grafshaft Reventlou, hendes datter Sophie C 4 år.

• -, 11 Mar. 1808. 4 Conrad, Greve af Reventlov til Grevskabet Reventlov, Cammerherre, gør vitterligt, at have bortgivet til Marie Sophie Bragh og hendes børn, Chatrine Sophie og Christian Reventlov, - -- Vingsted Mølle i Bredsted Sogn, Hartkorn, 22 Td. 2 Skp. 2 Fjdk.

• -, -1813. 5 hun er i begyndelsen af 1800-tallet adskillige gange fadder til børn af omegnens bønder

• Besiddelse, 8 Feb. 1813. 6 tilskødes Vingsted Mølle med jord og skovareal, købesum 3.000 Rbd. - sælgeren er Conrad Greve af Reventlow, som købte samme i 1804 for 14.500 Rbd.

• -, 17 Apr. 1813. 7 Kongelig Bevilling af 17 April 1813 hvorefter datteren Sophie Cathrine (Reventlow) skal gaa lige i Arv med hendes Broder Christian Ditlev (Reventlow) efter deres Moder: "Vi Frederik den Sjette af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken-Lauenborg og Oldenborg, gjør vitterligt, at Vi efter allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Begjæring derom allernaadigst har bevilget og tilladt [ ] at Sophie Cathrine Brag af Wingsted Mølle under Weile Amt udi Vort Land Nørre Jylland, maa gaae i lige Arv og Skifte med hendes Broder Chrstian Ditlev Brag, efter deres fælles Moder, Marie Sophia Brag [ ] og tage ligesaameget i Arv, som hendes Broder efter Loven tilkommer. [ ] Givet i Vor Kongelige Residentstad Kjøbenhavn den 17. April 1813" (Fremlagt ved skiftesamlingen 23.10.1850)

• -, 1816. 5 modtager 400 rdl. (slesvig-holstensk courant) eller 640 rigsbankdaler i sølv af inspektør Gelert på Sandbjerg i overensstemmelse med et forlig af 29/7 1816

• Erhverv, 1819. ægtefællen møller på Vingsted Mølle, Bredsten sogn

• -, Ca. 1832. kommer dattersønnen Christian i pleje hos møllerparret

• Folketælling, 1834. Vingsted Mølle i Bredsten sogn
62 år - hendes mand Steensen Møller 49 år, Dannebrogsmand, skolepatron - deres plejebarn (hendes barnebarn) Christian Ryberg Munch 9 år - en huslærer, 3 betjente ved møllen, 6 tjenestekarle og tjenestepiger - hendes søster Cathrine Marie Holmberg 63 år, Enke, der af ham forsørges.

• -, Ca. 1835. efter datterens død kommer også dattersønnen Herman i pleje hos møllerparret

• Folketælling, 1840. Vingsted Mølle, Bredsten sogn
65 år - hendes mand mølleejer, 54 år - 2 plejebørn [hendes dattersønner] - enken Kathrine Marie Holmborg [hendes søster] - 3 betjente ved møllen, en smed ved møllen og 7 tjenestefolk,

• Folketælling, 1845. Vingsted mølle, Bredsten sogn
74 år - ægtefællen Hans Dannebrogsmand Steensen 59 år - deres plejesøn Christian Munch 20 år [hendes barnebarn] - hendes søster Chatrine 77 år enke, forsørges af mølleren - en husjomfru, 12 tjenestefolk.

• -, Dec. 1846. skal sidde i udelt og uskiftet bo i henhold til ægtefællens testamente (teksten findes under ægtefællen Jørgen Steen Nielsen)

• -, 4 Maj 1847. 8 afholder hun et møde med sin afdøde ægtefællens arvinger, hvor der gøres rede for det fælles bos status. Man aftaler, at der skal holdes offentlig auction over ejendommen den 28/7 1847, hvorefter den endelige opgørelse kan finde sted [auktionen afholdes for at fastsætte møllens værdi, den sælges ikke]

• -, 19 Mar. 1848. 8 erklærer som sit ønske og sin vilje, at hendes datters 3 døtre skal gå i lige arv med deres 4 brødre uden hensyn til kønsforskellen: "Da min Datter Sophie Cathrine, efter at hun i Aaret 1819 var indtraadt i Egteskab med Hr. Major Ridder v. Munk for Tiden i Kjøbenhavn, ved Døden er afgaaet i Kjøbenhavn i Aaret 1835, og at dette Egteskab har efterladt sig Børn, saa erklærer jeg herved: at det er min Villie, at hendes efterladte Børn skulle nyde lige Del af den Arv, de paa deres Moders Vegne kunne tilkomme efter mig, saa at følgelig Døttrene Marie Sopie Frederika Munk, Sophie Cathrina Munk og Christiane Ditlevine Caroline Munk, skulle gaae lige i Arv efter mig med deres 4 Brødre, Frantz, Georg, Frederik og Christian, uden Hensyn til Kjønsforskellen.
Denne min Villie paa hvilken jeg i fornødent Fald tør haabe meddelt allernaadigst Confirmation, stadfæstes med min og Laugsværges Underskrifter i 2de Vidners nærværelse.Underskrevet på Vingsted Mølle 19de Marts 1848"
- som medunderskriver hendes lavværge, gårdejer Jeppe Gregersen

• Folketælling, 1850. Vingsted Mølle i Bredsten sogn
79 år, mølleejer - hendes søster Cathrine, 81 år - husjomfru Maren Hansen, 35 år - 7 betjente ved møllen - 2 tjenestekarle og 3 tjenestepiger.

• Skifte, 30 Aug. 1850. 9 indledes med optælling af boet og afsluttet 30/12 1854, hvor skifteretten har modtaget de sidste kvitteringer fra arvingerne på modtaget arv.
Vingsted Mølle og tilliggender sættes til salg ved auktion 30/10 1850 hvor Maren Sophie Brags nevø Conrad Hansen fra Nedermølle byder 22.600 rbdl. Dette bud afslås af arvingerne. Ved ny auktion 15/5 1851 sælges ejendommen for 29.025 rbd. Løsøret sælges ved særskilt auktion og indbringer 2.721 rbd. 39 mk.


Billede

fik børn med Conrad Georg Reventlow, søn af CHRISTIAN DETLEV Reventlow og JOHANNA FRIEDERICA SOPHIA von_Bothmer. (CONRAD GEORG Reventlow blev født i 1749 i København, dåb 6 Jul. 1749 i København, Christiansborg Slotskirke,10 døde 9 Apr. 1815 i Sottrup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt og blev begravet 20 Apr. 1815 på Dybbøl Kirkegård, Sønderborg amt 11.)


Billede

derefter gift med Jørgen Steen Nielsen/Jørgen Steensen 11 Dec. 1819 i Bredsten Kirke, Vejle amt.1 (Jørgen Steen Nielsen blev født cirka 1784, døde 22 Dec. 1846 i Bredsten sogn, Tørrild herred, Vejle amt og blev begravet 30 Dec. 1846 på Bredsten Kirkegård, Vejle amt 12.)


  Ægteskabsnotat:

Skifte efter Maren Sophie Brag og hendes mand Jørgen Steensen Møller i Vingsted Mølle. Skiftet indledes 30/8 1850 med opgørelse af boet og afsluttet 30/12 1854, hvor skifteretten har modtaget de sidste kvitteringer fra arvingerne på modtagen arv.
(Nørvang Tørrild herreders skifteprotokol 1848-1851, 1851-1853 og 1853-1857, skifte nr. 51)
[Den mange gange nævnte C.R. Munck er min tipoldefar Christian Ryberg Munch]

Aar 1850 den 30. August (1848-1851 side 845-853, opslag 428ff) Skifteforvalteren møder i Vingsted Mølle for at foretage registrering af Boet. Ejendommens værdi ansættes til 28.000 rbd., mens besætning og løsøre samlet vurderes til 2038 rbd. 5 mk.
Maren Sophie Brags lavværge, gårdejer J. Gregersen på Steensgaard, skal foreløbigt bestyre møllen, mens jomfru Maren Hansen blev anmodet om at bestyre huset
(iflg. bilag til skiftet er Vingsted Mølle med tilliggender i Bredsten Sogn opgjort til 19.000.Rbd. og de øvrige jorder m.m. er opgjort til 9.000 Rbd.)

Aar 1850 den 28 September (1848-1851 side 904-911, opslag 458ff)
"Eftermiddag Kl. 5, blev paa Herredscontoiret i Veile af exam. jur. Helms som constitueret Skifteforvalter i Overværelse af Vidnerne Sønderbye og Ibsen foretaget Skiftet efter Møller og Dannebrogsmand Jørgen Stensen Møller og sammes afdøde Enke Marie Sophie Brag af Vingsted Mølle, i henhold til en igjennem den Berlingske Tidende og Ribe Stiftsavis udgivet Indkaldelse til Arvingerne i Boet.
Tilstede vare den afdøde Enkemadames Lavværge Gaardeier J. Gregersen af Steensgaard, hendes dattersøn Christian Ryberg Munch af Vork Mark og hr. Krigsraad Schaffer fra Rathlausdal. Saa var og tilstede dhr. Cancelliraad procurator Anchersen og procurator Nielsen."
"Arvinger blev nu opgivet saaledes
A. Efter afdøde Jørgen Stensen Møller
1. en broder Michael Nielsen, Gaardmand i Svenstrup i Fyen
2. en søster Kirstine Catarines Børn, nemlig:
a, af hendes første Egteskab med Mathias Hollesen en Søn Hans Christian Hollesen, Eier af Nimtofte Mølle
b, af hendes andet Egteskab med Peder Jensen Koch
1, en datter Martine Jensine Koch, givt med Værtshusholder A.C. Christensen i Kjøbenhavn
2, en datter, Caroline Marie Thea Koch. givt med Snedkermester Jens Pedersen af Altona
3, en søn, Niels Jensen Møller Koch, Møllebetjent i Nyberg Mølle, og
4, en søn, Mathias Peter Koch, Boelsmand paa Vesterby Mark i Ødsted Sogn
3. en Broder, Christen Jørgen Møllers efterladte Børn , nemlig
a. en datter Frederikke Juliane Møller, givt med Cappellan Valeur i Skjollelev
b, en datter Johanne Marie Møller, ugivt, paa Rathlausdahl pr. Aarhuus
c. en datter Mette Henrikke Møller, givt med Krigsraad (og læge) Schaeffer paa Rathlausdahl
d, en Søn Hans Henrik Møller paa Vibygaard pr. Roeskilde (avlsforvalter)
e, en Søn Sophus Bennedict Møller, forvalter paa Høstemark pr. Aalborg
f, en Datter Grethe Grothum Møller, ugift i Voer
g, en Datter Albertine Møller, gift med gaardeier Henrik Valeur i Dyreby pr. Mariager
B. efter afdøde enkemadame Møller
1, en Søn Christian Ditlev Reventlov fra Lyngby, død og efterladte
a, en Søn Georg Reventlov, 12 Aar gl.
b, en Søn Helanius Reventlov, 9½ Aar gl.
c, en Søn Mathæus Reventlov, 6½ Aar gl.
2, en Datter Sophie Cathringe Reventlov, død og i Egtekab med Major Munch efterladte
a, en Søn Frands Christoffer Bülow Munk, Premier Lieutenant i 5te Dragon Regiment
b, en Søn Georg Munk i Helsingøer
c, en Søn Christian Ryberg Munk paa Vork Mark
d, en Søn Johan Frederik Marius Munk, 16½ Aar gl.
e, en datter Marie Sophie Frederikke Munk, 27 Aar gl.
f, en Datter Sophie Cathrine Munk, 21½ Aar gl.
g, en Datter Christiane Ditlevine Caroline Munk, 20½ Aar gl."

"Cancellieraad Anchersen, som havde været den afdødes juridiske Consulent, indleverede til Skifteretten følgende Documenter, nemlig
1. Et originale af afdøde J. S. Møller oprettet Testamente af 24. October 1837, tinglyst 26 Octb. 1847 ved Jerlef-Brusk herreders Ret
2. Skjøde af 8. Febr. 1813 til afdøde Marie Sophie Brag paa Vingsted Mølle
3. Skjøde af 19. Decb 1843 fra Ole Jensen paa Rugsted Mark, til afdøde J. S. Møller paa en Parcel af 2 Skæpper 1 Fjerdingkar 2 Album Hartkorn. og 1/16 Album Skovskyld med tilhørende Kjøbecontract m.m.
4. Skjøde af 25 Juni 1845 fra Jørgen Thomsen paa Ødsted Mark på en Parcel af 2 Skæpper 2 Fjerdingkar 2 3/4 Album Hartkorn med tilhørende Kjøbecontract
5 Mageskifteskjøde af 13 November 1846 fra Hans Poulsen af Ødsted Mark paa en Englod
6. Bankhæftelsesobl. af 15 Marts 1843 tinglyst 24 Juni
7. Bevilling af 30 Mai 1846 paa Brugen af nogle Grynqværne
8. et Brandbrev af 1st December 1845 [udskrift af Tørrild herreds Brandtaxations-protokol]
9. en original Forening af 4 Mai 1847 mellem den afdøde Enke og nogle af Arvingerne paa begge Sider, tilligemed en Afskrift af 6 Mai s.A af sammes Forening forsynet med en Tiltrædelsespaategning af 23 Juni s.A fra nogle andre Arvinger, samt nok en Afskrift af 19 Mai s.A af bemeldte Forening forsynes med Tiltrædelsespaategninger af 12. Juni, samt 12 og 29 Juli 1847 fra Arvingerne efter afdøde C. J Møller"
"Iøvrigt meldte Anchersen sig som Mandatarius for de myndige Arvinger Lieutenant F. Munck og Cand. jur. G. Munch samt for Major Munch som Fader og Værge for sine umyndige Børn."

"Som Formynder for Gaardeier Reventlows umyndige Børn Georg, Helanius og Mathæus var mødt Cancelliråd Procurator Borch som fremlagde hans Værgebeskikkelse af 29 Januar d.A., og reserverde han for disse umyndige det fornødne."
"Enken efter bemeldte Reventlow havde anmodet komparenten om at begjære hende udleveret adskillige Effecter som findes specifeceret paa en under 4 Decbr. 1819 optagede Inventarliste og som efter dennes Indhold skulde bestaa i en Kobber Kasserolle, en do Ebleskivepande, en do Dørslag, et Bord-Servise, en Themaskine, 2 lakerede Urtepotter, et Sengested, en Borddug med 12 Servietter, en do med 18 do og 2 Par fine Lagener. - Idet komparenten opfyldte dette hendes forlangende fremlagde han den paaberaabte Inventarliste og bad Spørgsmaalet stillet under Ventilation med Boets Vedkommende idet komparenten forøvrigt bemærkede, at det var en Selvfølge, at hvad der muligen af de anførte Gjenstande tidligere maatte være udlevende kommer til Afgang."
"Procurator Nielsen mødte som Mandatorius for Enkemadame Kirstine Cathrine Koch, Søster til afdøde J.S. Møller, for Snedkermester Jens Pedersen af Altona, gift med en Datter af fornævnte Kirstine Cathrine Koch, samt for Mathias Peter Koch af Vesterby Mark der er en Søn af samme Kirstine Cathrine Koch og reserverede disses Ret."
"Møller Hansen fra Neder Mølle var mødt og anmeldte paa sin Moder Enkemadamme Holmberg, en Søster til afdøde Madame Steensen Møller, hendes Vegne, at hun hos den Afdøde havde tilgode en Capital af 1740 Rbd. 4 Mk. 8 Sk. med Rente efter et af den Afdødes Svigersøn Major Munck og Komparentens Stedfader Magnus Holmberg opgjort Regnskab, der findes indført i en Regnskabsbog, som han afleverede til Vedfølge. - Opgørelsen er under den 1st Mai 1819. - Denne Summen paastod komparenten Udbetalt med Rente fra fornævnte Dato [ ] Betaling [ ] Sted."
"- Endvidere paastod komparenten, som Værge for Jomfru Hansen i Vingsted Mølle, at den afdøde Madame Steensen havde givet Jomfru Hansen den Seng, som hun afbenytter, og han formente, at Boets Vedkommende ikke ville gjøre Indsigelse imod, at denne Seng udleveres hende."
"Den i Boet afholdte Registrerings og Vurderingsforretning blev nu foreholdt de Mødende, og det Spørgsmaal hvorvidt Ejendommen og Løsøret nu eller senere skulde realiseres blev sat under Ventilation, og de Mødende blev da enige om at der saavidt muligt skulle prøves en Auction over den faste Eiendom, og at absolut Bortsalg skulde finde Sted saafremt nogenlunde antageligt Bud skeer". - - - "Saafremt den faste Eiendom maatte blive bortsolgt da bliver Løsøret ligeledes at realisere saa hurtigt som muligt - Auctionen over den faste Eiendom ønskes bekjendtgjort i Berlingske Tidende, Hempel Avis og Aarhuus Avis, Ribe Avis, Veile Avis og Dannevirke, og Auctionsdagen blev berammet til Onsdagen den 30 October næstkommende. - Iøvrigt blev det overdraget Gaardeier Gregersen fremdeles at føre Opsyn med Ejendommens Bedrift indtil videre."
"Skifteforvalteren paatog sig efter derom fremsat Ønske fra de Vedkommendes Side at søge Oplysning om, hvorvidt Boets løse Ejendele ere assureret, samt Oplysning om Møllens privilegier paa de deri værende Qværne ere confirmerede og iøvrigt i behørig Orden, ligesom der også blev ytret Ønske om at Skifteforvalteren vilde undersøge hvorvidt de paa Møllen værende Tjenestefolk maatte være villige til at forblive i Tjeneste hos den eventuelle Kjøber."
"Krigsraad Schaeffer, Mathias Koch, der ligeledes var mødt, og Chr. R. Munk indvilgede i for deres Vedkommende at der udleveres Jomfru Hansen den Seng og Klæder som er registreret i Jomfruens Kammer, og som under Registreringen nærmere findes bekreven. - De herrer Anchersen, Borch og Nielsen forbeholdt dem nærmere at erklære sig over Jomfru Hansens Begjæring, saavelsom over de iøvrige nedlagte Paastande idet de foreløbigen modtager Rigtigheden af disse Paastande."

Aar 1850 den 23 October (1848-1851 side 920-923, opslag 466ff)
"Cancealliraad Anchersen som var tilstede for de af ham forhen opgivne Arvinger bemærkede, at Major Munch efter at være gjort bekjendt med den fra Magnus Holmbergs Enke fremkomne Fordring havde erklæret, at han efter 31 a 32 Aars Forløb naturligvis ikke nu kunde erindre videre om Sammenhængen dermed, og at han senere ikke havde haft at gjøre med denne Affaire, som han forlængst har anset for afgjort, og saaledes for sit Vedkommende maatte excipere imod, at Magnus Holmbergs Enke erholder noget udbetalt af Boet, hvilken Protest han [ ] Støtter paa Loven 5-14-4 i det han iøvrigt forbeholdt sig det videre Fornødne."
"Fremdeles maatte Major Munch benægte den for C.D. Reventlows Enke frembragte Fordring om Udleveringen af adskillige Effecter efter den fremlagte Inventarliste af 4 December 1819, saavel fordi der ingen Tvivl kan være om at Reventlou ved sin Bosættelse, om ikke tidligere, har erholdt alt han der i saa henseende kunde tilkomme, [ ] blandt andet fordi Fordringen er forældet og præserveret."
"Han fremlagde dernæst en Kongelig Bevilling af 17 April 1813 hvorefter Major Munchs afdøde kone Sophie Cathrine skal gaa lige i Arv med hendes Broder Christian Ditlev efter deres Moder afdøde Marie Sophie Brag, Enke efter afdøde Jørgen Stensen Møller, hvorhos han bemærkede at Steensen Møllers Enke under 13 Marts 1848 har udstedt en Declaration, hvorefter Major Muncks Døtre skal gaa lige i Arv med deres 4 Brødre. "
"Cancelliraad Borch var ligeledes tilstede og fandt sig ligeledes beføiet til herved at excipere mod Magnus Hollenbergs [Holmberg] ubeviste og i at Fald forældede Fordring paa Boet. - Forsaavidt udlevering af de Gjenstande Enken efter Reventlou i henhold til en Inventarliste af 4 Dec 1819 har gjort Paastand paa, reserverede han for denne nærmere Bevisførelse, og udsatte Borch som Formynder for Børnene saaledes indtil videre at afgive nærmere Erklæring i indbemeldte Henseende, idet komparenten forøvrigt modsagde hr. Cancelliraad Anchersen tilførte dette Punkt betræffende navnlig forsaavidt hr. Cancelliraaden vil gjøre Gjældende, at Enkens ret ifølge Lovgivningen skulde være proscriberet. Iøvrigt reserverede komparenten alt videre Fornødent."

Aar 1850 den 30 October (1848-1851 side 928-930, opslag 470ff)
"Denne Skiftehandling blev afholdt ifølge Begjæring af Enkemadame Reventlow der agtede idag, da flere af Arvingerne vare Tilstede i anledning af den over Boet faste Ejendom afholdte Auction, nærmere at paavise de Gjenstande som hun i henhold til det tidligere under Skiftet Passerede gjør Paastand paa at erholde udleveret - Madame Reventlov bemærkede, at hun i Henhold til den fremlagde Inventarliste gjorde Påstand paa følgende Gjenstande: 1 Kobberkasserolle, 1 kobberebleskivepande, 1 do Dørslag, 1 dusin Knive med Porcelænesskafte og Sølvblade, hvilken endnu mangler af det i Listen nævnte Bordservice, som hendes afdøde Mand iøvrigt har erholdt - 1 Themaskine, 1 Sengested og 6 Servietter af de i Listen angivne 18 Serviette af smaablommet Mønster. Resten af de Gjenstande, som Cancelliraad Borch har opgivet, har hendes afdøde Mand. som bemærket, allerede erholdt udleveret, og at der tidligere af Cancelliraad Borch derpaa er gjort Paastand, hidrører derfra, at hun havde tilstillet ham den forelagte Liste, hvor samtlige de anførte Gjenstande ere opgivne at tilhøre hendes Mand, uden at underrette ham om, at en del deraf var udleveret. - De ovennævnte af Madame Reventlov opgivne Gjenstande vare samtlige tilstede i Skifteretten, og fremstod derhos den Afdødes Huusholderske, Maren Hansen, som bemærkede, at hun saavel af den afdøde Madame Steensen, som af afdøde Reventlov havde hørt omtale, at den tilstedeværende Kobberkasserolle, Kobberebleskivepande og dørslag, samt Themaskine, Sengestedet og Servietterne tilhørte Sidstnævnte. Ligeledes bemærkede den tilstedeværende Gaardeier Gregersen, at det ommeldte dusin Knive, hvoraf nu kun elleve Par ere tilbage, at Reventlov oftere ere omtalt, som ham tilhørende, og det samme bevidnes at den ligeledes tilstedeværende Møller Hansen af Neder mølle. Af de tilstedeværende Arvinger protesterede C.R. Munch imod at Madame Reventlovs Paastand tages til Følge. - Ligeledes henholdt Procurator Nielsen sig til sin tidligere imod samme Paastand nedlagte Protest. - Derimod formente Michael Nielsen, Mathias og Niels Jensen Koch, at de naar der præsteredes fornødent Bevis for Madame Reventlovs Eiendomsret til de omventilerede Gjenstande ikke havde noget imod at de udleveredes til hende. Madame Reventlov maatte protestere imod at de ovennævnte Gjenstande bliver bortsolgte tilligemed Boets øvrige Løsøre, idet hun forbeholdt sig nærmere at bevise sin Ret til dem, men hun tilbød iøvrigt saafremt de ovennævnte Gjenstande ikke maatte blive hende at levere in natura, at overtage dem [ ] [ ] [ ] Registreringen satte Værdi."
"C..R. Munch bemærkede, at han af den Afdøde havde erholdt Løfte paa et i Salen hængende Oliemalerie, som er et Portrait af hans afdøde Moder, og gjorde han derfor Paastand paa at erholde det udleveret."

Aar 1850 den 13 November (1848-1851 side 946-949, opslag 479ff)
"Denne Samling blev afholdt i Overensstemmelse med den ved Skiftesamlingen den 23 Oct. tagne Beslutning for at tage Bestemmelse om hvorvidt det paa Boets faste ejendom ved Auctionen 30 f.M. gjorte første Bud maatte være at approbere. Tilstede var dhr. Cancelliraad Borch, Prokurator Nielsen, Gaardeier Gregersen, Enkemadame Reventlov og N.J. Koch. Det blev nu sat under Ventilation om Ermeldte første Bud skulde antages. Skifteforvalteren bemærkede at det gjorde Første Bud vare 22.600 Rbd., og at Møller Hansen i Neder Mølle vare højstbydende. Samtlige de Mødende erklærede samstemmende at dette Bud skulde forkastes "
"Med Hensyn til Spørgsmaalet om ihvorvidt Ejendommen skulde skikkes til en ny Auction, blev det af samtlige de Tilstedeværende udhævet, at det efter den udbredte Bekjendtgjørelse om den allerede afholdte Auction ikke var at vente, at der kunde opnaaes et højere Bud ved nu strax atter at afholde en ny Auction, ligesom de nærværende Tidsomstændigheder ej [ ] vare gunstige for Salget af en saa betydelig Ejendom som Vingsted Mølle. Naar ikkun en god Administration kunde opnaaes, ønskede Arvingerne Realisationen udsat indtil videre"
"Skifteforvalteren bemærkede, at han havde indledet Underhandlinger med den tilstedeværende N.J. Koch om at bestyre Møllen i den kommende Winter, da Gaardeier Gregersen ønskede at blive fritaget for samme Bestyrelse, men at Koch endnu ikke kunde give bestemt Svar paa Skifterettens tilbud at antage ham til Bestyrer indtil 1 Mai imod en Løn af 100 Rbd."
"Gaardeier Gregersen anmeldte, at en gammel Rygter ved Navn Hans Jacobsen som i lang Tid har tjent i Møllen uden Løn er afgaaet ved Døden uden at efterlade sig Noget, og vedtages det desangaande at hans Begravelse skulde udredes af Boet."

Aar 1850 den 2 December (1848-1851 side 964-968, opslag 488ff)
"Spørgsmaalet om en Bestyrer blev sat under Ventilation og vedtages det, at N.J. Koch fra Dato og indtil 1. Mai n. Aar overtager Bestyrelsen af saavel Møllen som Avlingen imod en Løn af 150 Rbd. Som Motiv hertil blev det anført, at Koch ansaas for at ville bestyre Møllen bedre end nogen fremmed, dels fordi han tidligere har tjent i Møllen og er kjendt med Gæsterne og saa videre, dels fordi han som Arving selv har Interesse i at Eiendommen udbringes til det højst mulige Beløb, ligesom hans nuværende Principal ikke ville give slip paa ham, med mindre han ved en høi Løn havde en øiensynlig Fordel deraf. Som Bestyrer har Koch en almindelig Bemyndigelse til at gjøre de daglige Omsætninger, som Møllens Drift fører med sig, saavelsom til at gjøre de Omsætninger som Besætningens Fodring og deraf følgende Fornyelse maatte gjøre fornøden; dog at han ikke maa drive handel med Boets hestebesætning. Skulde det hænde, at der i Løbet af Vinteren skulde opsamles en større Korn og Grynbeholdning, om hvis Afsætning som Parti bliver Spørgsmaalet, da skal han herom conferere med Skifteforvalteren, og iøvrigt skal han her efter bedste Conduite træffe de Foranstaltninger, som Eiendommens Tarv maatte medføre, navnlig ogsaa selv udføre eller anordne de mindre betydelige Reparationer som maatte behøves ved Møllen og Vandværket. Over alle Udgifter og Indtægter ved Møllen føres nøiagtig Regnskab, og naar Pengebeholdningen bliver over 100 Rbd. aflevere den til Skifteforvalteren."

Aar 1850 den 28. December (1848-1851 side 1024-1025, opslag 518)
"Bestyrer N. J. Koch. bemærkede, at han paa Boets Vegne havde hævet den Bod ifølge Lov af 30 Juni d. Aar tilkommende Erstatningen for Krigsskade, en Obligation paa 100 Rbd. og en do paa 25, hvilken han herved afleverede til Skifteretten. Contant havde han modtaget 24 mk. 8 s. hvorfor han i sin Tid ligesom han det øvrige skal aflægge Rigtighed. Da der er Overflødighed af Fourage efter den Creaturbesætning, som for Tiden holdes, og denne Overflødighed for Tiden kan sælges med Fordel. saa bemyndiges Bestyreren til at afhænde heraf hvad der kunde undværes."

Aar 1851 den 25de Januar (1848-1851 side 1068-1069, opslag 540)
"Procurator Nielsen anmeldte at afdøde Steensen Møllers Søster, enkekone Kathrinæ Kirstine Koch er afgaaet ved Døden hvilket komparenten forbeholdt sig nærmere at bevise"
"Det vedtages allerede nu at beramme Auctions Afholdelse over Møllen og bestemtes Auctionen til at afholdes den 15de April næstkommende Formiddag Kl. 10"

Aar 1851 den 22de Februar (1851-1853 side 11, opslag 7) "Niels J. Kock fremlagde en Attest af 15d d.M. fra vedkommende Sognepræst paa at hans Moder, Møllebygger Peder Jensen Kocks Enke, Kristine Cathrine Kock født Møller, nu er afgaaet ved Døden, saa at komparenten og hans Søskende herved umiddelbart ere blevne Arvinger i Boet."

Aar 1851 den 29de Marts (1851-1853 side 80, opslag 27) "Skifteforvalteren bemærkede, at Martine Jensine Christensen født Kock, Enke efter Værtshusholder A.C. Christensen i Kjøbenhavn, nu havde meldt sig, saa at Udstedelsen af Proclama til Arvingen nu var ufornødent."

Aar 1851 den 5 April (1851-1853 side 90-94, opslag 32ff) Ejendommen er solgt til Hans Udesen for 29.025 rbd. På mødet redegør han for, hvorledes han vil skaffe købesummen. og til hvilke terminer betaling kan finde sted.

Aar 1851 den 7 April (1851-1853 side 98, opslag 37) "indbetalte N.J¨.Koch i boet et Overskud ... Vingsted Mølle 100 Rbd., for hvilken sum Skifteforvalteren guitterer med sin Underskrift. Af denne Sum udbetales Snedkermester Petersen af Altona som forskud paa den hans Kone tilkommende Arv en sum af 50 Rbd. .."

Aar 1851 den 12 April (1851-1853 side 108, opslag 42) "indbetaler Kjøbenen af Vingsted Mølle i Madame Steensen Møllers Bo er Afdrag paa Kjøbesummen for Vingsted Mølle af 2000 Rbd. ..."

Aar 1851 den 22 April (1851-1853 side 109-110, opslag 42-43) møde på skifteforvalterens kontor vedr. køberens betaling

Aar 1851 den 26 April (1851-1853 side 121, opslag 48) "Skifteforvalteren bemærkede, at Boets Løsøre var bortsolgt ved Auction den 23de og 24de ds., men at Auctionsbeløbet endnu ikke kunde opgives."

Aar 1851 den 30 April (1851-1853 side 125, opslag 50) bestyrer af Vingsted Mølle N.J. Koch afleverer regnskab på skifteforvalterens kontor og indbetaler 293 rbd.

Aar 1851 den 3 Mai (1851-1853 side 132, opslag 54) "mødte på Skifteforvalterens Contoir Boelsmand M. Koch af Vesterby Mark og erholdt udbetalt de ham ifølge afdøde Steensens Testamente af 24 Oct. 1837 forlods tillagte 599 Rbd. ..."

Aar 1851 den 5 Mai (1851-1853 side 132, opslag 54) "mødte paa Skifteforvalterens Contoir Gaardejer Gregersen fra Steensgaard og fremlagde tvende Forskrivninger, den ene af 4. Juli, tinglyst 12de f.M., hvorved C.R. Munck af den ham ved Møller Steensens Testamente af 24. Oct. 1837 forlods tillagte Arv til Jomfru M. Hansen af Vingsted Mølle pantsætter et Beløb af 80 rbd., den anden af 12te f.M." - på 70 rbd. - "begjærer han [Gregersen] udbetalt af C.R. Muncks Arv 150 Rbd.
Med forbehold af, at C.R. Munck forrenter Summen til Boet med 3% pro anno fra Dato til Boets Opgjørelse, udbetalte Skifteforvalteren de anførte 150 Rbd. til Hr. Gregersen."

Aar 1851 den 13 Mai (1851-1853 side 142, opslag 59) "mødte paa Skifteforvalterens Contoir C.R.Munck og erholdt udbetalt af den ham i Boet efter Madame Steensen Møller tilkommende Arv et Forskud af 200 Rbd., hvilken Sum han forrenter med 3% fra Dato til Boets Opgjørelse, hvorfor han quitterer med sin Underskrift. - Han bemyndigede derhos Skifteforvalteren til, saasnart mere af denne Arv bliver disponibelt, at udbetale købmand H. Smith i Veile, hvem Comparenten skylder nogen Regningsgjæld, saameget af Arven som Gjælden maatte beløbe sig til, hvilken Betaling ligeledes skal ansees som et Forskud på Comparentens Arv og af ham forrentes paa samme Maade som de øvrige Forskud."

Aar 1851 den 14 Mai (1851-1853 side 143, opslag 59) Kancelliråd Anchersen møder på skifteforvalterens kontor og får indfriet den obligation på 500 rbd., som afdøde Jørgen Steensen Møller udstedte den 18. maj 1833 til major Munch.

Aar 1851 den 31 Mai (1851-1853 side 167-169, opslag 71ff) "... For Kammerassessor Kralund i Kolding fremlagde Cancelliråd Anchersen en af Christian Munck under 10de December f.A. en til Kralund udstedt Obligation for 160 Rbd., og en af Do til Do under [ ] udstedt Obligation stor 240 rbd., for hvilke tvende Capitaler Munck ar givet Panteret i den ham ved afdøde Steensen Møllers Testamente af 24 October 1837 forlods tillagte Sum 2000 rbd., og maatte Anchersen derfor protestere imod, at [ ] af denne Sum udbetales til Munch, forinden Kralunds tilgodehavende Capital med Renter og Omkostninger er betalt"

Aar 1851 den 7 Juni (1851-1853 side 180, opslag 78) møde med køberen af Vingsted Mølle Hans Udesen vedr. betaling

Aar 1851 den 16 Juni (1851-1853 side 187, opslag 81) "mødte paa Skifteforvalterens Contoir Christian Ryberg Munck af Ødsted og erholdt udbetalt et afdrag paa den ham forlods tillagte Capital i Boet efter afdøde Madame Steensen Møller 950 Rbd."

Aar 1851 19 Juni (1851-1853 side 194, opslag 85) "mødte paa Skifteforvalterens Contoir Kjøbmand Smith af Veile og erholdt udbetalt af den C.R. Munck i Boet efter Mad. Steensen Møller tilkommende Arv i henhold til det tidligere under Boet fremlagte Document, et Beløb af 46 rbd. 5 mk. 13 sk., hvilket Beløb C.R. Munck forrenter med 35 fra Dato til Boets Opgjørelse."

Aar 1851 den 28 Juni (1851-1853 side 214, opslag 95) møde vedr. bestyrerens regnskab og inddrivelse af gæld fra de oplistede debitorer. ... C.R. Munch erholdt forskud på sin arv.

Aar 1851 30 Juni (1851-1853 side 222-223, opslag 99) "mødte paa Skifteforvalterens Contoir C.R. Munck og foreviste en Skrivelse fra Kammerassessor Kralund i Kolding, hvorefter denne frafalder den af ham nedlagte Paastand om at erholde udbetalt af den C.R. Munck paa Skiftet efter afg. Mad. Steensen Møller tilfaldende Arv en Sum af 400 rbd. med mere. C.R. Munck erholdt derpaa udbetalt som Forskud paa den ham i Boet tilkommende testamentariske Arv et Beløb af 400 Rbd."

Aar 1851 den 22 Juli (1851-1853 side 249-250, opslag 113-114) købmand Møhl i Veile erholdt udbetalt sit tilgodehavende fra boet, 496 rbd., 2, 10

Aar 1851 den 23 Juli (1851-1853 side 250, opslag 114) "indbetalte Hans Udesen Rente af Kjøbesummen for Vingsted Mølle fra 5. April til Juni Termin. ..."

Aar 1851 26 Juli (1851-1853 side 253, opslag 115) Prokurator Nielsen tilbageleverer det af ham ved forrige skiftesamling modtagne regnskab fra møllebestyrer Koch .. tilføjende at han ikke har fundet noget at udsætte på regnskabet.

Aar 1851 26 Juli (1851-1853 side 261, opslag 119) Prokurator Nielsen indbetalte i afdrag af provenuet af den under 23. og 24. april afholdte løsøreauktion 344 rbd.

Aar 1851 den 1 August (1851-1853 side 264-265, opslag 121) Prokurator Nielsen, som har stået for løsøreauktionen, oplyser, at provenuet udgør 2721 rbd. 2 mk. Heraf andrager Christian Ryberg Munchs køb 233 rbd. 1 mk. 4 sk. som skal trækkes af hans arv.

Aar 1851 den 18 August (1851-1853 side 270-271 opslag 124) Christian Ryberg Munch har nu forbrugt de 2000 rbd. som han forlods skulle arve efter sin mormors mand i henhold til testamente

Aar 1851 den 30 August (1851-1853 side 275 opslag 126) intet at forhandle

Aar 1851 den 4 September (1851-1853 side 284-285 opslag 131) "mødte paa Skifteforvalterens Contoir Prk. Nielsen af Veile og erholdt som Forskud paa C.R. Munchs Arv i Boet efter afgangne Mad. Steensen Møller af Vingsted Mølle og tidligere afdøde Mand udbetalt 233 rdl. 4 sk., som udgjør Beløbet af de af C.R. Munch ved Løsøreauctionen i Boet af 23 og 24 April .. kjøbte. .."

Aar 1851 den 5 September (1851-1853 side 294 opslag 136) Pengene fra løsøreauktionen til skifteforvalteren. Samme dag afsendte skifteforvalteren 500 rbd. indfrielse af obligation udstedt 18 maj 1833 af afgangne Jørgen Steensen Møller til Christian Ditlev Reventlow.

Aar 1851 den 27 September (1851-1853 side 301 opslag 139 + side 301-302 opslag 139-140) ".. Cancelliraad Anchersen af Veile for Værtshusholder A.C. Christensen, som er gift med med Arvingen Martine Jensine Koch. Han fremlagde Fuldmagt fra Værtshusholder Christensen ... I henhold til samme erholdt Cancelliraad Anchersen udbetalt som Forskud paa fornævnte Martine Jensine Koch eller hendes Mands Arv 100 Rbd, ..."

Aar 1851 den 25 October (1851-1853 side 318-319 opslag 148) intet at forhandle
Aar 1851 den 29 November (1851-1853 side 350 opslag 164) intet at forhandle

Aar 1851 den 23 December (1851-1853 side 385 opslag 181) Køberen Hans Udesen indbetaler det til terminen aftalte afdrag på 5000 rbs. og Christian Ryberg Munch møder op og får udbetalt 200 rbd. i forskud. Mathias Peter Kock får udbetalt 100 rbd.. De forpligter sig til at forrente beløbet med 4 % pr anno indtil boopgørelsen.

Aar 1851 den 27 December (1851-1853 side 392-393 opslag 185) intet at forhandle
Aar 1852 den 22 Januar (1851-1853 side 406 opslag 192) "Som Mandatarius for Lieutenant R. v. Munch v. Randers mødte Cancelliraad Anchersen, der anholdt om at erholde udbetalt af Skifteretten et Forskud på den ham .. tilkommende Arv, af 200 Rbd."

Aar 1852 den 31 Januar (1851-1853 side 405 opslag 191) intet at forhandle
Aar 1852 den 28 Februar (1851-1853 side 436 opslag 207) intet at forhandle
Aar 1852 den 27 Marts (1851-1853 side 463 opslag 220) intet at forhandle

Aar 1852 den 28 Februar [!] (1851-1853 side 484 opslag 231) intet af forhandle [der er gået helt galt med dateringen i skifteprotokollen, må være sidste lørdag i april]

Aar 1852 den 12 Mai (1851-1853 side 496-497 opslag 237) "Anledningen til nærværende Skiftesamling var et fra kjøberen af Boets faste Eiendomme ankommet Andragende om at erholde Udsættelse med Indbetalingen af det til 1ste Juni d.A. forfaldne Afdrag af Kjøbesummen indtil 11 December d.A."

Aar 1852 den 29 Mai (1851-1853 side 514-515 opslag 246) På amtstuen i Vejle hos amtmand Orla Lehmann afholdes møde vedr. møller Udesens betaling

Aar 1852 den 25 Juni (1851-1853 side 556 opslag 267) "mødte kjøberen af Vingsted Mølle Hans Udesen paa Skifteforvalteren Overauditeur Glahns Contoir og betalte ½ Aars Renter til Juni Termin s.A. af den endnuværende Kjøbesum for Møllen 19025 Rbd. med 380 Rbd. 3 P."

Aar 1852 den 26 Juni (1851-1853 side 557 opslag 267) intet af forhandle
Aar 1852 den 31 Juli (1851-1853 side 593 opslag 285) intet at bemærke
Aar 1852 den 28 August (1851-1853 side 603 opslag 290) intet at bemærke
Aar 1852 den 25 September (1851-1853 side 626 opslag 302) intet at forhandle
Aar 1852 den 30 October (1851-1853 side 670 opslag 324) intet at forhandle
Aar 1852 den 27 November (1851-1853 side 707 opslag 342) intet at behandle

Aar 1852 den 24 December (1851-1853 side 733-734 opslag 355-356) "indfandt sig på Skifteforvalteren ov. Glahns Contoir Møller Hans Udesen af Vingsted Mølle tilligemed Sognefoged Johan Berthelsen, og indbetalte denne paa egne og Husmand Brødsgaards Vegne paa den af Hans Udesen for Kjøbet af Vingsted Mølle skyldige Sum et Afdrag Stort 5000 Rbd. tilligemed ½ Aars Rente ..." Hans Udensen har endnu et møde samme dag på skifteforvalterens kontor vedr. en obligation af 28. maj 1838.

Aar 1853 den 19 Januar (1851-1853 side 778-782, opslag 378-379) "Skifteforvalteren fremlagde Exemplar af Berlingske Tidende og Ribe Statstidende, hvorefter der paa lovlig Maade var indvarslet til denne Skifteforsamling. Tilstede vare Arvingerne - - - Cancelliraad Anchersen bemærkede, at da Frøken Christine Detlevine Caroline Munck er indgaaet i Ægteskab med Grev Scheel til Estrup, at Cpt. Mandation for hende dermed er ophørt, hvorhos Anchersen tillige bemærkede at hendes Broder Johan Frederik Marinus Munck i Marts s.A. har fyldt sit 18de Aar - - -.
Skifteforvalteren fremlagde til Vedfølge et Udkast til en i Boet affattet Repartition ligesom han ogsaa fremlagte - Cancelliraad Anchersens forfattede Opgørelse . Boet for hans eget Vedkommende - Med hensyn til det fremlagde Udkast blev bemærket
1) at Johanne Marie Møller ifølge de idag fremlagde documenter var myndig under Kurator
2) at den af Mdm. Holmberg indleverede Fordring, af samtlige i Boet Vedkommende er blevet modsagt, og at der fra Creditors Side Intet yderligere Bevis i saa henseende er ført. Paa Grund heraf deciderede Skifteforvalteren: At den af Madame Holmberg igjennem Møller Hansen fra Neder Mølle i Skifteforsamling den 28 Sept. 1850 udmeldte Fordring paa Boet, bør af det ansees som sig aldeles uvedkommende, og som Følge deraf eiheller udbetales.
3) at Jomfru Hansen allerede har modtaget den i samme Skiftesamling 28 Sept. omtalte Seng, hvorimod der for Boets Vedkommende Intet fandtes at bemærke
4) at det maatte ansees som en Selvfølge - - - at det af Cancelliraad Anchersen til afdøde Møller Steensen udførte - af 23. Decbr. 1842 - paa Fællesboets Bekostning.
5) at Hr. Terndrup er villig til som contant Betaling og til Pari Cours at modtage det Boet tilhørende - - obligationer
6) at de omtalte - - - Gældsposter - - som uerholdelige udgaae
7) med Hensyn til Deling af Arvelodderne bemærkede Skifteforvalteren at disse af en Fejltagelse vare delte efter Køn med Hensyn til Møller Steensens Søster Kirstine Cathrine og Broder Christen Jørgens Børn istedetfor at disse skulle arve uden Hensyn il Køn, hvilken Fejl saaledes vil blive at rette saavel ved Fordelingen af Arven som ogsaa ved Opgørelsen med disse.
8) Betræffende Cancelliraad Anchersens fremlagte Opgørelse blev samme befundet rigtig og blev det vedtaget at af den fremsatte Fordring 1235 rdl. 2 p. 3s. ville de 200 rdl. være at føre Fællesboet til Udgift, medens Restbeløbet alene vil være at bære af afdøde Madame Steensens Bo.
Derefter foredrog Skifteforvalteret at der imellem Skifte'contoret' og Køberen af Vingsted Mølle hr. Udesen er opstaaet Spørgsmaal angaaende en Afbetalingssumma idet nemlig Skifteprotocollen saavelsom de dertil iøvrigtt henhørende Protocoller alene - at der til 11. Juni 1852 incl. er betalt i Afdrag 14000 Rdl. medens hr. Udesen paastaar at have indbetalt 15000 Rdl. I denne anledning - - - ."

Aar 1853 den 20 Januar (1851-1853 side 781-788, opslag 379-383) "blev på Raadstuen i Vejle afholdt en Skiftesamling af den ordiniære Skifteforvalter Overauditør Glahn i overværelse af Vidnerne Jenner og Sørensen. Foruden de igaar i Skiftesamlingen tilstedeværende haver med Undtagelse af hr. Udesen - mødte Cancelliråd Borch og fuldmægtig Helms.
Hr. Søndersøe fremviste en Udskrift af Vejle Købstads Notarius betræffende det - imellem Skifteretten og hr Udesen - Spørgsmaalet angaaende 1000 Rdl. - - -"

Aar 1853 den 20 Januar (1851-1853 side 788, opslag 383) "indfandt sig paa Skifteforvalterens Contoir dhr. I. Petersen og N. Koch, Arvinger i boet efter afdøde Madam Steensen Møllers og tidligere afdøde Mand" - det ser ud til bl.a. af vedrøre en fuldmagt.

Aar 1853 den 9 Februar (1851-1853 side 800-802, opslag 389-390) hr. Udesen indbetaler afdrag og sagen vedr. overensstemmelsen om de 1000 rdl. behandles.

Repartition (1851-1853 side 808-824, opslag 393-401)
"i Boet efter afg. dannebrogsmand Jørgen Steensen Møller og ligeledes afdøde Hustru Maren Sophie, f. Bragh af Vingsted Mølle "
Som forskud paa Arv er udbetalt: 1) Snedker Petersen i Altona 252 rdl. 72 incl. renter, 2) Mathias Kock 631 rdl. 32 incl. renter, 3) Christian Ryberg Munch 2308 rdl. 32 incl. renter, 4) Martine Jensen Kock g. Christensen 104 rdl. 16 incl. renter, 5) Frants Chr. B. Munck 206 rdl. 24 incl. renter
Boets samlede indtægter 34.512 rdl.13 - Udgifter for Fællesboet 11.842 rdl. 64 - Udgifter paa M. Steensens Bo 1.710 rdl. 78 - Skifteomkostninger 773 rdl. 55
Til fordeling mellem Mandens arvinger: 7955 rdl. 27 - Til fordeling mellem Konens arvinger: 9190 rdl. 90

Aar 1853 den 16, 20 og 21 Februar, 1 Marts, ! Marts, 14. Marts og 11. April (1851-1853 side 824 + 826 + 828 + 841 + 876, opslag 401 + 402 + 403 + 409 + 427)
Notater vedr. afregning af arvelodder og hr. Udesens skyldige 1000 rdl.

Aar 1853 den !! Maj (1853-1857 side 16, opslag 10
Notat om udbetaling af arvelodder

Repartition 29. Oktober 1853 (1853-1857 side 594-596, opslag 300-301)
"Boet efter afgangne Jørgen Steensen Møller af Vingsted Mølle og ligel. afdøde Hustru Maren Sophie født Bragh"
Fordeling af restbeløbet af købesummen for Vingsted Mølle 1000 rdl. + renter, minus udgifter, ialt 1122 rdl. 3 mr. 10 s.
Efterbetaling til mandens arvinger 536 rdl., til konens arvinger 558 rdl. 3 mk.

Aar 1853 den 29 October, 30 December og Aar 1854 3 Januar (1853-1857 side 596, 600, 606 og 608, opslag 301 303, 5 og 6)
Møde med et par af mandens arvinger og notater vedr. udbetaling af arvelodder. Desuden bemærker cancelliråd Anchersen, at Marie Sophie Frederikke Munch nu er gift med grev Ahlefeldt, løjtnant ved 5. Dragonregiment

Billede

Kilder


1 Bredsten kirkebog, 1814-1824 opslag 78.

2 Notmark kirkebog, 1743-1799 opslag 63.

3 Bredsten kirkebog, 1841-1869 opslag 367.

4 Frederik Munk: "Slægten Munk, der begynder som slægten Fuglsang i 1690'erne .." ikke udgivet, Skøde og Panteprotokol 1801-1808, Blad 70-182, side 834.

5 -, Søren Rasmussen, red.: " Sandbjerg. Mellem Sø og Sund", 2004.

6 Landsarkivet i Viborg, bilag til Dødsboet efter Jørgen Steensen Møller, Vingsted Mølle, 1854.

7 -, Nørvang-Tørrild herreders skifteprotokol 1848-1851 side 921 + bilag i Dødsboet efter Jørgen Steensen Møller, Vingsted Mølle, 1854.

8 -, bilag til Dødsboet efter Jørgen Steensen Møller, Vingsted Mølle, 1854.

9 -, Nørvang-Tørrild herredes skifteprotokol 1848-1851 + 1852-1857.

10 Hof og Slot kirkebog, 1686-1828 opslag 67.

11 Dybbøl kirkebog, 1813-1846 opslag 148. .... Bog, Søren Rasmussen, red.: " Sandbjerg. Mellem Sø og Sund", 2004, side 104.

12 Bredsten kirkebog, 1841-1869.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16 Sep. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com